Metode kunnskapsoppsummering

Det er utført en scoping review i samarbeid med Psykologisk Institutt i Oslo, hvor selve søket ble gjennomført av to masterstudenter og resulterte i to masteroppgaver(Knudzon, 2016 og Lappegård, 2016). Scoping review ble valgt som metode fordi området fremdeles er ungt og uoversiktlig og det var ønskelig å skape et bredt kunnskapsgrunnlag for videre arbeid. Følgende søkestreng ble benyttet:

("video game*" or gaming or videogame* or "commercial game*" or "entertainment game*" or "video rehabilitation*" or xbox or kinect or Nintendo or wii or playstation) and (rehab* or neurorehab* or cognitive or cognition or "brain injur*" or "spinal cord injur*" or stroke or "multiple sclerosis" or "cerebral palsy") not ("serious games" or app or apps or gambl* or aggress* or addiction or "gaming disorder" or radio).

Søket ble gjort i databasene PubMed, ERIC, Scopus, Web of Science og PsycInfo. Det endelige søket ble gjort 29.09.15. Søket genererte 14262 treff og hvor det endelige utvalget ble på 175 artikler som igjen ble kategorisert inn i 9 kategorier.

Prosjektet ønsker å holde søket oppdatert og vil tydelig merke de ulike kategorienes sider med utfyllende informasjon når det siste søket er gjort.

Metode spillbibliotek

Fysisk funksjon:
logo Sunnaas SykehusAlle spillene i spillbiblioteket er testet av ergoterapeuter og fysioterapeuter ved Sunnaas Sykehus. Bevegelsene spillene utfordrer ble analysert gjennom observasjon og er blitt kvalitetssikret. I tillegg er spillbiblioteket erfaringsbasert, da terapeutene på Sunnaas Sykehus har gjort mange erfaringer sammen med pasienter med bruk av dataspill som treningsmetode.

Kognitiv funksjon:
Når det gjelder spillene som er anbefalt for kognitiv funksjon er utvalgsmetoden gjort på følgende måte. Ansvarlig for Spill deg bedre prosjektet har valgt ut spillene og en ekspertgruppe har deretter satt en score på spillet fra 1-10 for hver kognitive funksjon. Ekspertgruppen har bestått av helsepersonell som har spesiell erfaring med rehabilitering av personer med kognitive utfall. Gruppen har bestått av to leger, fire psykologer, tre logopeder, ni ergoterapeuter, to fysioterapeuter, en sykepleier og to helsefagarbeidere.

De kognitive funksjonene som det er blitt satt en score på er basert på «Prinsipper for rehabilitering av traumatiske hjerneskader", utarbeidet ved Sunnaas Sykehus HF (Becker et.al., 2013). Scorene som er blitt satt på spillene er basert på gruppens erfaringer fra klinisk praksis og er ikke basert på forskning.

Støttet av Sunnaas Sykehus, Extrastiftelsen, og Norsk forening for slagrammede.